กระดานสนทนาทั้งหมด

ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
ช่องทางติดต่อเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
 
งานพัฒนาบุคลากรฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมโครงการฯ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 การป้องกันการทุจริต
 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 E-service
 ร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
  ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
กองการศึกษา
______________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
tell.0852048853
นางสาวจุฬาลักษณ์ จองอยู่
นางสาวจุฬาลักษณ์ จองอยู่
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tell.0634964192
นางสาวศิริมล ศรีเพ็ง
นางสาวศิริมล ศรีเพ็ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
tell.0870650373
นางนนทิยา สุขศรันย์ทรัพย์
นางนนทิยา สุขศรันย์ทรัพย์
ครูชำนาญการ
Tell.0848283177
นายสุรสิทธิ์ สัตย์ฌชนม์
นายสุรสิทธิ์ สัตย์ฌชนม์
ครูชำนาญการ
tell.0902398851
นางพิรุณ  สังข์ชัย
นางพิรุณ สังข์ชัย
ครูชำนาญการ
tell.0621409774
นางประนูญ ทรงพระ
นางประนูญ ทรงพระ
ครูชำนาญการ
tell.0807380934
นางดาราวรรณ ฤทธิรณ
นางดาราวรรณ ฤทธิรณ
ครูชำนาญการ
tell.0926797622
นางเปรมวดี เปียเจริญกุล
นางเปรมวดี เปียเจริญกุล
ครู
tell.0616092401
นางสาวละอองดาว ชาวชัย
นางสาวละอองดาว ชาวชัย
ครู
tell.0658358379
นางมะลิวรรณ์ จิตไทย
นางมะลิวรรณ์ จิตไทย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0854790415
นางสาวกรรณิการ์ พินิจ
นางสาวกรรณิการ์ พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0857641453
นางภัณฑิรา ศรีเพ็ง
นางภัณฑิรา ศรีเพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0890709981
นางอำพร ศรีงาม
นางอำพร ศรีงาม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0823053658
นางสุภานิช ทรงพระ
นางสุภานิช ทรงพระ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0940732129
นางจินตนา เพชรกล้า
นางจินตนา เพชรกล้า
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
tell.0849360958
นางมะลิ  บุญเชิด
นางมะลิ บุญเชิด
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
tell.0895098295
นางสาวสุกัญญา  ศรีเพ็ง
นางสาวสุกัญญา ศรีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
tell.0981534872
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615