กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 

สำนักปลัดเทศบาล

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.1      งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการเจ้าหน้าที่ 
 • งานสิทธิสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

1.2     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

1.3     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

1.4     งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานด้านนิติการ
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติและระเบียบ

1.5     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย

1.6    งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน

1.7     งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • งานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • งานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.8    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
 • งานการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

1.9    งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการฝึกอบรมอาชีพ
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 • งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ และการดำเนินการ

1.10 งานสาธารณสุขมูลฐานและการอนามัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

1.11 งานทะเบียนและบัตร

 • งานทะเบียนราษฎรและบัตร
 • งานบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615