กระดานสนทนาทั้งหมด

ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
ช่องทางติดต่อเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
 
งานพัฒนาบุคลากรฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมโครงการฯ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 การป้องกันการทุจริต
 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 E-service
 ร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
  ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
สำนักปลัดเทศบาล
______________________________________________________________________
สำนักปลัดเทศบาล
 

สำนักปลัดเทศบาล

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1.1      งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการเจ้าหน้าที่ 
 • งานสิทธิสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

1.2     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

1.3     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

1.4     งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานด้านนิติการ
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติและระเบียบ

1.5     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย

1.6    งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน

1.7     งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • งานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • งานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.8    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
 • งานการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

1.9    งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการฝึกอบรมอาชีพ
 • งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 • งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ และการดำเนินการ

1.10 งานสาธารณสุขมูลฐานและการอนามัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

1.11 งานทะเบียนและบัตร

 • งานทะเบียนราษฎรและบัตร
 • งานบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615