กระดานสนทนาทั้งหมด

ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
ช่องทางติดต่อเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
 
งานพัฒนาบุคลากรฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมโครงการฯ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 การป้องกันการทุจริต
 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 E-service
 ร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
  ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
สมาชิกสภาเทศบาล
______________________________________________________________________
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายประเสริฐ สมสวย
นายประเสริฐ สมสวย
ประธานสภาเทศบาลตำบลยะวึก
โทร.0878808578
นายท่อน สมจิต
นายท่อน สมจิต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยะวึก
โทร.0935567434
นางสมนึก สังข์ชัย
นางสมนึก สังข์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๑
โทร.0848296192
นายอุทัย เปียเจริญกุล
นายอุทัย เปียเจริญกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๒
โทร.0621127207
นายจุมพฏ เพชรศรี
นายจุมพฏ เพชรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๑
โทร.0883596940
นายสมาน บุญโพก
นายสมาน บุญโพก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๒
โทร.0899804039
นายทับทิม แสงอุทัย
นายทับทิม แสงอุทัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๑
โทร.0849615039
นายสมัย เดชบุญ
นายสมัย เดชบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๒
โทร.0631815769
นายทองศูนย์ สนิทกุล
นายทองศูนย์ สนิทกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๑
โทร.0935018818
นายสุพรรณ สืบนิสัย
นายสุพรรณ สืบนิสัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๒
โทร.0930525970
นายประศักดิ์ จันทงาม
นายประศักดิ์ จันทงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๑
โทร.0862541629
นายสุทิน สายทอง
นายสุทิน สายทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะวึก เขต ๒
โทร.0884757738
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
เลขานุการสภาฯ
tell.0615687962
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615