กระดานสนทนาทั้งหมด
 แผนที่ตำบลยะวึก
 ตราสัญลักษณ์
 โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่
 ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
 ช่องทางติดต่อเทศบาล
 
แผนที่ตั้งเทศบาล
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี(2561-2665)
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 รายงานการประชุมสภา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 การป้องกันการทุจริต
 ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
 ข้อมูลสถิติ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.232.56.9  
   
 
 
 
   
ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจิราพร ธรรมนาม
นางสาวจิราพร ธรรมนาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนุชนาท ฉลาดดี
นางสาวนุชนาท ฉลาดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางพีรภาร์  อนันตึก
นางพีรภาร์ อนันตึก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวพัชราวลี อามาตย์เสนา
นางสาวพัชราวลี อามาตย์เสนา
นักทรัยากรบุคคล ชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา สุดาปัน
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา สุดาปัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางประภาพร เปล่งฉวี
นางประภาพร เปล่งฉวี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
นางสาวกัญญารัตน์ ยอดดี
นางสาวกัญญารัตน์ ยอดดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพรพิมล จันทร์โสม
นางสาวพรพิมล จันทร์โสม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเสาวนีย์ พิศโฉม
นางสาวเสาวนีย์ พิศโฉม
ผู้ช่วยบุคลากร
นายปรีชา ชีรัมย์
นายปรีชา ชีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
พนักงานขับรถน้ำ
นายสามารถ วอดทอง
นายสามารถ วอดทอง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายคำจวน อินอุไร
นายคำจวน อินอุไร
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นายกันหา เปนะนาม
นายกันหา เปนะนาม
ยาม
นายหฤษฎ์ สนหอม
นายหฤษฎ์ สนหอม
ภารโรง
นายเดชา จันทนาม
นายเดชา จันทนาม
คนสวน
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615