กระดานสนทนาทั้งหมด

ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
ช่องทางติดต่อเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
 
งานพัฒนาบุคลากรฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมโครงการฯ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 แผนการดำเนินงานปีงบฯ65
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 การป้องกันการทุจริต
 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 E-service
 ร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
  ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
สำนักปลัดเทศบาล
______________________________________________________________________
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
tell.08520548853
นางสาวจิราพร  ธรรมนาม
นางสาวจิราพร ธรรมนาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.0650516796
นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์
นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนุชนาท  ฉลาดดี
นางสาวนุชนาท ฉลาดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
tell.0924456879
นางพีรภาว์  อนันตึก
นางพีรภาว์ อนันตึก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร.061-6013393
นางสาวพัชราวลี  อามาตย์เสนา
นางสาวพัชราวลี อามาตย์เสนา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
tell. 0800685686
พันจ่าเอกธีรวุธ เทตะรัตน์
พันจ่าเอกธีรวุธ เทตะรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
tell.0936608794
นายอดิศักดิ์  ขาดรัมย์
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
tell.0615687962
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา  สุดาปัน
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา สุดาปัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
tell.0864249335
นางสาวพรพิมล  จันทร์โสม
นางสาวพรพิมล จันทร์โสม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
tell.0869478163
นางสาวเสาวนีย์  พิศโฉม
นางสาวเสาวนีย์ พิศโฉม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
tell.0862182878
นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย์
นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
tell.0933791606
นายปรีชา ชีรัมย์
นายปรีชา ชีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
tell.0934219445
นางสาวกัญญารัตน์  ยอดดี
นางสาวกัญญารัตน์ ยอดดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
tell.0879277128
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
พนักงานขับรถน้ำ
tell.0871469238
นายสามารถ วอดทอง
นายสามารถ วอดทอง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
tell.0613589857
นายคำจวน อินอุไร
นายคำจวน อินอุไร
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
tell.0862475001
นายกันหา เปนะนาม
นายกันหา เปนะนาม
ยาม
tell.0980954979
นายหฤษฎ์  สนหอม
นายหฤษฎ์ สนหอม
ภารโรง
tell.0930569822
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
คนงานทั่วไป
tell.0800037075
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  เทศบาลตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 ( โทร 0-4455-8642 , โทรสาร 0-4455-8643 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615