ช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วขึ้น facebook เทศบาลตำบลยะวึกแอดเฟสได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013266583791 และเพจเทศบาลตำบลยะวีก https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044856267
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งเทศบาลตำบลยะวึก
ช่องทางติดต่อเทศบาล
ช่องทางติดต่อเทศบาลผ่าน Line
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลยะวึก
โครงการสร้างเทศบาลตำบลยะวึกฝ่ายข้าราชการฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลยะวึก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
อำนาจหน้าที่ของทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ระบบรับชำระภาษีออนไลน์
ข้อมูลสถิติ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประเมิน ITA
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
 งานบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมโครงการฯ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
 แผนงานการจัดเก็บรายได้
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 E-service
 ร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 งานพัฒนาบุคลากรฯ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการประชุมสภา
 การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือประชาชน
 การป้องกันการทุจริต
 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.233.232.160    
 
 
 

“No Gift Policy” นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศการวันปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด

 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.0621492735
นางสาวจิราพร  ธรรมนาม
นางสาวจิราพร ธรรมนาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.0650516796
นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์
นายกำพลศักดิ์ นันทสิงห์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.0654735480
นางสาวนุชนาท  ฉลาดดี
นางสาวนุชนาท ฉลาดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.0924456879
นางพีรภาว์  อนันตึก
นางพีรภาว์ อนันตึก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร.061-6013393
นางสาวพัชราวลี  อามาตย์เสนา
นางสาวพัชราวลี อามาตย์เสนา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 0800685686
พันจ่าเอกธีรวุธ เทตะรัตน์
พันจ่าเอกธีรวุธ เทตะรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร.0936608794
นิติกร
นิติกร
นายอดิศักดิ์  ขาดรัมย์
นายอดิศักดิ์ ขาดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.0615687962
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา  สุดาปัน
ว่าที่ ร.ต. สุนทรา สุดาปัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร.0864249335
นางสาวพรพิมล  จันทร์โสม
นางสาวพรพิมล จันทร์โสม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0869478163
นางสาวเสาวนีย์  พิศโฉม
นางสาวเสาวนีย์ พิศโฉม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร.0862182878
นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย์
นางสาวณัฐธิรา ชึรัมย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร.0933791606
นายปรีชา ชีรัมย์
นายปรีชา ชีรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0934219445
นางสาวกัญญารัตน์  ยอดดี
นางสาวกัญญารัตน์ ยอดดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร.0879277128
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
นายชาญชัย สัตย์ฌุชนม์
พนักงานขับรถน้ำ
โทร.0871469238
นายสามารถ วอดทอง
นายสามารถ วอดทอง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร.0613589857
นายคำจวน อินอุไร
นายคำจวน อินอุไร
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
โทร.0862475001
นายกันหา เปนะนาม
นายกันหา เปนะนาม
ยาม
โทร.0980954979
นายหฤษฎ์  สนหอม
นายหฤษฎ์ สนหอม
ภารโรง
โทร.0930569822
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
นางวิลัยวรรณ บุญเชิด
คนงานทั่วไป
โทร.0800037075
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ 044-558642
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MD digital solutions ติดต่อ Admin : 0-9023-46527
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล